Jarrod Pruiett

Algebra 1/ Geometry/ Algebra 2/

Education

Ashland University- B.A. Psychology
Ashland University- B.A. Special Education K-12 Mild/Moderate